โรงเรียนบ้านพัฒนา

หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-346111

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพัฒนา

อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554