โรงเรียนบ้านพัฒนา

หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-346111

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุภาภรณ์ ชัยสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเพ็ญนภา สังข์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวกรกนก ศรีจันทร์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวสุวัจนี ฟูเฟื่อง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาววิไลภรณ์ ยุทธโกษา
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นางสาวณัฐริกา ประทีป ณ ถลาง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวอธิติญา สารไสยา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุนารี ศรีวิเชียร
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางอรเรณู ขวัญทรง
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางผกามาศ เพชรรัตน์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : –