โรงเรียนบ้านพัฒนา

หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-346111

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพัฒนา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
7
5
12
1
อนุบาล 3
15
6
21
1
รวม อนุบาล
22
11
33
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
8
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
13
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
11
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
9
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
10
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
9
10
19
1
รวมประถม
58
61
119
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
72
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564