โรงเรียนบ้านพัฒนา

หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-346111

กฎหมายทรัพย์สิน ทำความเข้าใจกฎหมายทรัพย์สินในทางปัญญาคืออะไร

กฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่สำคัญมาโดยตลอด ซึ่งมีส่วนช่วยในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางปัญญาของมนุษย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษเป็นอย่างไร ต่อไปนี้เป็นบทความโดยละเอียดที่เรานำเสนอแก่ผู้อ่านในประเด็นข้างต้น แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าใจได้อย่างไร ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่หมายถึงทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สร้างขึ้นโดยผู้คน รวมถึงความคิด การประดิษฐ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า งานศิลปะ และวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า

วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคือเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมนุษย์ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้แต่งและผู้สร้างสรรค์มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในผลงานของพวกเขา ทรัพย์สินทางปัญญายังก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยาตัวใหม่เพื่อรักษาโรค เขาสามารถยื่นขอสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเขาได้

สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการผลิต ใช้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ประดิษฐ์ขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของสิทธิบัตรสามารถทำกำไรจากการประดิษฐ์ของเขา และจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ทำการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เมื่อนักเขียนได้เขียนนวนิยายที่ดี เขาสามารถจดลิขสิทธิ์งานของเขาได้ ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าของในการควบคุมการผลิตซ้ำ การจำหน่าย การแสดง และการดัดแปลงงานตามระยะเวลาที่กำหนด ขอบคุณลิขสิทธิ์ เจ้าของสามารถปกป้องงานของพวกเขาจากการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และรับค่าลิขสิทธิ์จากการตีพิมพ์หรือการขายหนังสือ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความเข้าใจอย่างไร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนามผ่านสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 11 ของเวียดนามในวาระที่ 8 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นกฎหมายควบคุมลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโรงงานสิทธิ์ที่หลากหลาย และการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าว นี่คือกฎหมายที่ให้สิทธิทางศีลธรรม และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยเฉพาะที่มาจากสาขาวรรณกรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวัฒนธรรม กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนามได้รับการแก้ไข และเพิ่มเติมสองครั้งในปี 2552 และ 2562 เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง และเพื่อปรับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นในด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันท่วงที กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนามยังสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในด้านนี้อีกด้วย

กฎหมายทรัพย์สิน

คำศัพท์ของอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีดังต่อไปนี้ เหตุผลทางกฎหมาย คำแนะนำทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ทนายความ คำร้อง เอกสารทางกฎหมาย ค่าปรับทางปกครอง การไกล่เกลี่ย เริ่มการฟ้องร้อง สิทธิ์ทางศีลธรรม สิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิทธิ์ในพันธุ์พืช ผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากสมองของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นผลทางวรรณกรรม งานดนตรี สิ่งประดิษฐ์ ออกแบบเชิงอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น กฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญา ชุดกฎหมายที่ควบคุมสิทธิ์ และหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมาตรการในการคุ้มครอง และจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้สร้างหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต่อผลิตภัณฑ์ของตน รวมถึงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ สิทธิ์ในการอนุญาต สิทธิ์ในการมอบหมาย และสิทธิ์ในการป้องกันการละเมิดผู้แต่ง ผู้สร้างสรรค์งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ สิทธิ์ของผู้แต่งในการสร้างสรรค์ของเขาหรือเธอ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิทธิ์ทางศีลธรรม

สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเป็นสิทธิ์ขององค์กร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การแสดงหรือการเผยแพร่ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิ์ของนักแสดง สิทธิ์ของผู้ผลิตแผ่นเสียงและการบันทึกวิดีโอ และสิทธิ์ของผู้ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ การประดิษฐ์ เป็นวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคแบบใหม่สำหรับปัญหาเฉพาะในการผลิตหรือชีวิต เป็นไปได้และแปลกใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง

สิทธิบัตรเป็นใบรับรองประเภทหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจให้แก่นักประดิษฐ์ หรือเจ้าของสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับรู้ และปกป้องสิทธิของตนในการประดิษฐ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง และอยู่ในขอบเขตของการประดิษฐ์บางอย่าง การออกแบบทางอุตสาหกรรม โซลูชันที่ผสมผสานปัจจัยรูปแบบต่างๆ เช่น รูปร่าง ขนาด สี หรือองค์ประกอบเชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างรูปลักษณ์ภายนอกใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ ความสวยงามทางอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการออกแบบอุตสาหกรรมจดทะเบียน เป็นใบรับรองประเภทหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ หรือเจ้าของการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อรับรอง และปกป้องสิทธิในการออกแบบอุตสาหกรรมของตนในช่วงเวลาและขอบเขตที่แน่นอน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ใช้เพื่อแยกแยะสินค้า และบริการขององค์กรหรือบุคคลออกจากองค์กรหรือบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าอาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ โลโก้ สโลแกน เสียง หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน

ใบรับรองการค้าจดทะเบียน เป็นใบรับรองประเภทหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ใช้หรือเจ้าของเครื่องหมายรับรู้ และปกป้องสิทธิ์ของตนในเครื่องหมายภายในระยะเวลาและช่วงที่กำหนด สำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาต

การอนุญาตหรือการอนุญาตของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผู้อื่นใช้งานทางปัญญาของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน ค่าลิขสิทธิ์ จำนวนเงินที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางปัญญาต้องจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในอัตราหรือจำนวนที่ตกลงกัน

ตัวอย่างข้อความที่ใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษ จะเห็นได้ว่าองค์กรหรือบุคคลได้ทำงานอย่างหนักในการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้โครงการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการยอมรับในด้านสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จสมบูรณ์ ผลงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในด้านต่างๆ เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้แต่ง สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือพันธุ์พืช

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสร้างทางเดินทางกฎหมาย ส่งเสริมการลงทุนทีละขั้นตอน การซื้อ การขาย การแสวงหาผลประโยชน์ การลงทุน การร่วมทุน การสมาคม การควบรวมกิจการ การโอนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจมีพื้นฐานทางกฎหมายในการรับรู้ และปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของอาสาสมัครเมื่อระงับข้อพิพาท และละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

บทความที่น่าสนใจ : เศรษฐกิจ การอธิบายถึงกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงยุคกลาง